Ligjet sipas emrit

2004/3Shpalo (PDF)

Ligji kundër diskriminimit

Qëllimi i këtij ligji është parandalimi dhe luftimi i diskriminimit, ngritja e shkallës së barazisë efektive dhe realizimi i parimit të trajtimit të barabartë të qytetarëve të Kosovës para Ligjit.

U miratua nga Kuvendi:
19.02.2004
U shpall nga PSSP:
20.08.2004