Ligjet sipas emrit

2004/10Shpalo (PDF)

Ligji për Energjinë Elektrike

Ky ligj vendos kushtet për kryerjen e aktiviteteve të prodhimit, bartjes, distribuimit, furnizimit, tregtimit, eksportimit, importimit dhe tranzitit të energjisë elektrike; organizimin e sistemeve elektroenergjetike dhe organizimin e tregut të energjisë elektrike.

U miratua nga Kuvendi:
29.04.2004
U shpall nga PSSP:
30.06.2004