Ligjet sipas emrit

04/L-223Shpalo (PDF)

Ligji për ndryshimin dhe potësimin e ligjit për 03-L-222 për administratën tatimore dhe procedurat, i ndryshuar dhe plotësuarme ligjin nr.04-L-102

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 05.12.2013, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-57-2013, Datë 19.12.2013

U miratua nga Kuvendi:
05.12.2013
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
19.12.2013