Ligjet sipas emrit

2004/8Shpalo (PDF)

Ligji për Energjinë

Ky ligj përcakton parimet e përgjithshme të strategjisë energjetike dhe programit energjetik në Kosovë; rregullat për sigurimin e furnizimit të qëndrueshëm dhe efikas të energjisë si dhe shfrytëzimin e burimeve të ripërtëritshme të energjisë; vendosjen e rregullave tregut të energjisë; masat tjera të domosdoshme për sigurimin e funksionimit të duhur të aktiviteteve në sektorin e energjisë.

U miratua nga Kuvendi:
29.04.2004
U shpall nga PSSP:
30.06.2004