Vende të lira pune

Për plotësimin e vendeve të punës:

Dokumenti i Aplikimit

Në bazë të Urdhëresës Administrative 2001/21 për zbatimin e Rregullores 2001/9 , Urdhëresës Administrative 2007/2, për zbatimin e Rregullores së UNMIK-ut 2001/36, për Shërbimin Civil të Kosovës,dhe të Vendimit të Kryesisë së Kuvendit të Kosovës Nr. 02-3290-1/07,të datës 25.04.2007, në kuadër të rekrutimit të stafit, Administrata e Kuvendit shpall:                            KONKURS

Për plotësimin e vendeve të punës:

1. Udhëheqës i Divizionit të Buxhetit dhe të Pagesave (AK/DB/01/07)
• Numri i pozitave: 1 /një/
• Angazhimi: i përhershëm, me kohë provuese prej 12 muajsh
• Shkalla/Niveli: B / 9

Detyrat dhe përgjegjësitë :
• Mbikëqyr punën e Shërbimit të Buxhetit dhe të Arkës ;
• Mbikëqyr përgatitjen dhe konsolidimin e propozimeve buxhetore dhe të ofertave buxhetore , raportit për buxhetin dhe shpenzimet për njësitë e Administratës së Kuvendit ;
• Siguron që funksionimi i Njësisë së Buxhetit dhe të Arkës të jenë në përputhje me instruksionet financiare ;
• Siguron që Shërbimi i Pagesave dhe i Buxhetit t’u përmbahet rregullave të Ligjit mbi menaxhimin e financave publike , planit buxhetor dhe shpenzimeve të njësive ;
• Bashkëpunon me të gjitha njësitë e Administratës së Kuvendit lidhur me çështjet e pagesave dhe të buxhetit dhe u përmbahet të gjitha procedurave që i referohen çështjes së pagesave dhe të buxhetit ;

Kualifikimet e kërkuara:
• Diploma e fakultetit në njërën prej fushave adekuate si : administrimi , biznesi, kontabiliteti, financat ose ekonomia dhe gjashtë vjet përvojë në pune në fushën e buxhetit / financave / kontabilitetit, shkathtësi të udhëheqjes, aftësi të mira analitike dhe njohuri të mira mbikëqyrjeje brenda personelit. Të ketë aftësi ta ruajë fshehtësinë e punës.
• Njohuri në programet e kompjuterit ( Windows, Excel dhe Word-in) . Njohuri për rregullat dhe për procedurat e MEF-it është e preferuar

Njohja e gjuhëve:
Një nga gjuhët zyrtare të Kosovës është e domosdoshme; Njohja e gjuhës tjetër zyrtare është e preferuar . Njohja e gjuhës angleze është përparësi.


2. Udhëheqës i Divizionit të Prokurimit (AK/DP/02/07)
• Numri i pozitave: 1 /një/
• Angazhimi: i përhershëm, me kohë provuese prej 12 muajsh
• Shkalla/Niveli: B / 9

Detyrat dhe përgjegjësitë:
Shefi i shërbimit ka për detyrë të përgjithshme të sigurojë që prokurimet dhe blerjet publike të bëhen në përputhje me procedurat dhe me rregullat e përcaktuara me akte përkatëse ligjore dhe nënligjore.
Krahas punës kryesore, ka edhe detyra të veçanta si vijon :
• Ndjek dhe kontrollon zbatimin e përpiktë dhe të njëllojtë të procedurave ligjore të prokurimit;
• Mban përgjegjësi për respektimin e të gjitha rregullave dhe të afateve të caktuara në aktet ligjore e nënligjore për prokurimin publik; për saktësinë dhe bazueshmerinë ligjore të gjitha akteve që dalin nga Zyra e Prokurimit ,duke nënshkruar bashkë me specialistin përkatës zbatimin e procedurave të prokurimit,duke u mbështetur në legjislacionin përkatës dhe ka të drejtë pezullimi të këtyre procedurave në rast se konstaton shkelje të tyre;
• Përfaqëson Zyrën e Prokurimit dhe bashkërendon punët në relacionin brenda strukturave organizative të Administratës së Kuvendit, më të cilat korrespondon ;
• Harton propozimin e planit vjetor të prokurimeve, dokumentet e tenderit, në bashkërendim me Komisionin e vlerësimit të ofertave në bazë të fletëkërkesës për prokurim dhe i shpërndan ato për pjesëmarrësit sipas rregullave të caktuara;
• Jep sqarime për çdo paqartësi që mund të kenë kandidatët në lidhje me dokumentet e tenderit;
• Mban dhe administron dosjen e prokurimit nga urdhri deri te kontrata e lidhur me firmën fituese dhe në fund të vitit kalendarik e dorëzon dosjen në arkiv.
• Ruan sekretin e çdo informacioni që merr gjatë zhvillimit të procedurave të tenderit.
• Kryen edhe punë të tjera nga fusha e Seksionit sipas urdhrit të drejtorit të Administratës së Kuvendit.

Kualifikimet e kërkuara :
• Diploma e fakultetit në fushat e ekonomisë ,të financave , të administrimit të biznesit , të inxhinieringut apo në fusha të tjera të ngjashme dhe të jetë i Certifikuar për profesionalizëm në prokurim nga KRPP.
• Njohja e operacioneve të logjistikës.
• Së paku 5 vjet përvojë në punët e prokurimit .
• Njohuri në programet e kompjuterit Windows, Excel dhe Word-in)

Njohja e gjuhëve :
Njohja e gjuhës shqipe dhe e serbishtes , preferohet njohja e gjuhës angleze


3. Përkthyes-interpret (shqip-anglisht dhe anasjelltas) (AK/03/07)
• Numri i pozitave: 1 /një/
• Angazhimi: i përhershëm, me kohë provuese prej 12 muajsh
• Shkalla/Niveli: C / 8

Detyrat dhe përgjegjësitë:
• Kandidati duhet të përkthejë saktë e në mënyrë besnike materiale në gjuhën shqipe dhe në gjuhën angleze e veçanërisht përkthimi i projektligjeve, i ligjeve dhe i akteve të tjera , si dhe të bëjë përkthimin simultan në komisione ,takime e tj.
• Të përkthejë dokumente me rëndësi nga gjuha shqipe në gjuhën angleze dhe anasjelltas dhe pastaj t’i dërgojë për lekturë, por edhe dokumente të tjera që nuk kanë rëndësi të veçantë.
• Duhet të jetë model shembullor i përkushtuar për paanësi etnike në vendin e punës dhe vazhdimisht t’i përsosë njohuritë gjuhësore të tij.

Kualifikimet e kërkuara :
• Fakulteti Filologjik – Gjuha dhe letërsia angleze , ndonjë fakultet tjetër përkatës, shkolla e lartë dhe përvoja e dëshmuar profesionale.
• Të ketë përvojë në përkthimin e materialeve dhe në përkthimin konsekutiv dhe simultan, dhe njohuri për përdorimin e kompjuterit në procesin e WORD-it.


4. Auditor i Brendshëm (AB/01/07)
• Numri i pozitave: 1 /një/
• Angazhimi: i përhershëm, me kohë provuese prej 12 muajsh
• Shkalla/Niveli: C / 8

Detyrat dhe përgjegjësitë:
• Auditori i brendshëm i rishikon dhe analizon të gjitha aspektet e veprimtarisë së një njësie, që drejtpërdrejtë ose tërthorazi mund të kenë ndikim në efektivitetin e ambientit të saj të kontrollit të brendshëm. Për këtë qëllim ai/ajo mund të kërkojë informata nga të gjithë personat që kryejnë funksione brenda kornizës ekzistuese të kontrollit të brendshëm, si brenda ashtu edhe jashtë njësisë, të kontrollojë dokumentet përkatëse të brendshme dhe të jashtme, t’i testojë transaksionet e përfunduara dhe në vazhdim dhe ta ndërmarrë ndonjë veprim tjetër që e konsideron të nevojshëm.
• Auditori i brendshëm i raporton rezultatet dhe rekomandimet e tij/saj te sekretari i Kuvendit, por nuk ka fuqi për ta detyruar zbatimin e tyre dhe as nuk ka funksion ekzekutiv brenda njësisë. Auditori të brendshëm i nënshtrohet autoritetit të sekretarit, por ka pavarësi profesionale për të përzgjedhur temat e auditimeve, për të përgatitur programe të auditimit, për të kryer punë në terren dhe në zyrë dhe për të hartuar raporte të auditimit dhe propozime për përmirësimin e kontrolleve të brendshme dhe për të prezantuar kursime plotësuese.

Kualifikimet e kërkuara:
• Diploma e fakultetit në njërën prej fushave adekuate si: administrim i biznesit, kontabilitet, financa, ekonom ose drejtësi. Pesë vjet përvojë në pune në fushën e buxhetit, të financave,të kontabilitetit. Licencimi për auditim i obliguar.
• Shkathtësi të udhëheqjes, aftësi të mira analitike dhe njohuri të mira mbikëqyrjeje brenda personelit. Të ketë aftësi ta mbajë fshehtësinë e punës.
• Që gjatë dhjetë vjetëve të fundit:
• Të mos ketë bërë ndonjë vepër penale apo civile që përfshin përgënjeshtrimin, prezantimin e rrejshëm, korrupsionin, larjen e parave, përvetësimin, keqpërdorimin e fondeve, të ketë qenë i përfshirë në mitosje, sipas ligjeve ose sipas rregulloreve në fuqi në Kosovë ose në ndonjë vend tjetër, ose sipas konventave ndërkombëtare ;
• Të mos jetë përcaktuar nga ndonjë gjykatë, organ apo organizatë përgjegjëse për zbatimin e standardeve të sjelljes profesionale se ka qenë i angazhuar në sjellje joprofesionale ose
• Të jetë i angazhuar në keqinterpretime materiale në çfarëdo dëshmie me betim tjetër, ose dokument të vulosur apo të noterizuar.
• Njohuri në programet e kompjuterit ( duke përfshirë Windows, Excel dhe Word ). Njohuria me rregullat dhe procedurat e MEF është e obliguar.

Njohja e gjuhëve :
Njohja e gjuhës angleze krijon përparësi.


5. Udhëheqës i Divizionit për mbështetje të komisioneve (DL/01/07)
• Numri i pozitave: 1 /një/
• Angazhimi: i përhershëm, me kohë provuese prej 12 muajsh
• Shkalla/Niveli: B / 9

Detyrat dhe përgjegjësitë:
Nën mbikëqyrjen e drejtorit të Departamentit, udhëheqësi i Divizionit për Mbështetje të Komisioneve, ndër të tjera , është përgjegjës për punët si vijim:
• Mbikëqyrjen dhe ofrimin e mbështetjes me shërbime këshillëdhënëse juridike dhe procedurale komisioneve parlamentare lidhur me projektligjet,
• Ofrimin e këshillave juridike e procedurale gojore dhe me shkrim të komisioneve parlamentare dhe sipas nevojës, këshillimi dhe asistimi i drejtpërdrejtë në hartimin e projektligjeve dhe të amendamenteve në projektligje,
• Përgatitjen e skenarit – dosjes sipas agjendës, për t’i ndihmuar kryetarit të Kuvendit ose kryesuesit gjatë udhëheqjes së seancave plenare,
• Përgatitjen e ekspertizave profesionale lidhur me çështje të caktuara për deputetët, për Kryesinë e Kuvendit dhe Komisionet e Kuvendit,
• Mbikëqyrja e radhitjes së amendamenteve për komision dhe për procedim në shqyrtimin e dytë /me sinopsis/,
• Kujdesi për hartimin e tekstit përfundimtar dhe të konsoliduar të Ligjit të miratuar dhe koordinimi me Zyrën për Standardizim Juridik dhe Gjuhësor,
• Ta mbikëqyrë punën administratorëve, të zyrtarëve të lartë ligjorë, të zyrtarëve ligjorë dhe të nëpunësve administrativë që mbështesin punën e komisioneve,
• T’i raportojë drejtorit të Departamentit për Çështje Ligjore dhe Procedurale, për punën e punonjësve të ekipit të komisioneve përkatëse.

Kualifikimet e kërkuara:
• Diplomë universiteti në fushën e drejtësisë nga një universitet i pranuar i kësaj fushe.
• Mbi 5 vjet përvojë në hulumtime dhe hartime ligjore;
• Të flasë dhe të shkruajë rrjedhshëm gjuhën shqipe dhe serbokroate
• Shkathtësi të mira ndër personale;
• Të kuptojë mirë ndjenjën e përgjegjësisë dhe të organizimit;
• Aftësi të punojë nën presion;
• Aftësi të punojë në baza paanësie dhe me neutralitet të plotë politik.
• Njohuri të mira të kompjuterit, të MS Word dhe MS Excel;

Njohja e gjuhëve :
Preferohet njohja e gjuhës angleze.


6. Zyrtar i lartë për legjislacion (DL/02/07)
• Numri i pozitave: Dy (2)
• Angazhimi: I përhershëm me kohë provuese prej dymbëdhjetë (12) muajsh • Shkalla/Niveli: C / 8.5

Detyrat dhe përgjegjësitë:
Nën mbikëqyrjen e përgjithshme administrative të udhëheqësit të Divizionit për Legjislacion, Hulumtim dhe Bibliotekë, zyrtari i lartë për legjislacion do të shërbejë si zyrtar profesional ligjor në Kuvendin e Kosovës.
Zyrtari i lartë për legjislacion do të ketë detyra dhe përgjegjësi lidhur me aktivitetet ligjore të njësisë të Njësisë për Hulumtim, Harmonizim dhe Draftim Legjislativ dhe do të ketë bashkëpunim dhe koordinim të ngushtë me Njësinë për Standardizim dhe me Njësinë për Mbështetje të Komisioneve Parlamentare. Ndër të tjera ai është përgjegjës për:
• Hartimin e shënimit preliminar tekniko-juridik për çdo projektligj të parashtruar nga Qeveria ose nga Kuvendi; ky shënim duhet t’i trajtojë të gjitha aspektet ligjore të harmonizimit të legjislacionit me acquis communautaire dhe të përshtatjes së tij me standardet ndërkombëtare të aplikueshme në Kosovë e që i ka ai projektligj;
• Kur është e nevojshme duhet të marrë pjesë në mbledhjet e komisioneve dhe t’u përgjigjet pyetjeve lidhur me pajtueshmërinë me acquis communautaire dhe standardet ndërkombëtare të një projektligji; zhvendos propozimet teknike dhe juridike të përfshira në shënimin teknik në amendamente teknike; e mbështet stafin mbështetës të komisioneve në hartimin e amendamenteve dhe/apo harton amendamente teknike;
• Propozon korrigjime teknike për amendamentet e mbështetura nga komisioni dhe vazhdon punën edhe me kontrollin final të tekstit pas votimit të tij në seancë plenare, duke u bazuar në pajtueshmërinë e projektligjit me acquis communautaire dhe me standardet ndërkombëtare që aplikohen në Kosovë;
• Dhënien e këshillave sekretarit, kryetarit dhe organeve të tjera të Kuvendit rreth çfarëdo çështjeje ligjore;
• Mbështet Njësinë e Bibliotekës, Hulumtimit dhe Arkivit në trajtimin e kërkesave për informim rreth standardeve evropiane dhe ndërkombëtare.
• Zhvillimi i bashkëveprimeve me Zyrën Ligjore të Kryeministrit me qëllim që të përmirësohet cilësia e projektligjeve të parashtruara,
• E mbështet udhëheqësin e Departamentit Ligjor rreth aktiviteteve të tjera lidhur me përpunimin e legjislacionit ose të aktiviteteve lidhur me punën e Departamentit Ligjor.

Kualifikimet e kërkuara:
Arsimimi:
Të ketë të kryer fakultetin juridik. Titulli shkencor në të drejtën evropiane ose ndërkombëtare nga një universitet i njohur, do të konsiderohet përparësi.
Përvoja:
Të ketë deri në pesë (5) vjet përvojë profesionale në punë ligjore. Përvoja në hartim të ligjit konsiderohet si përparësi.
Gjuha:
Njohuri të rrjedhshme të gjuhës shqipe, serbe dhe njohuri të mirë të gjuhës angleze , të shoqëruar me aftësi të mira hartimit. Njohuri në ndonjë gjuhë tjetër e që flitet në institucionet e UE do të konsiderohet përparësi
Aftësi të tjera:
Aftësitë menaxhuese dhe organizative do të konsiderohen përparësi. Zyrtari duhet të jetë i hapur, të ketë mendim kreativ dhe të jetë në gjendje të gjejë zgjidhje. Aftësi dhe përvojë të plotë në sistem të Wordit dhe ato të automatizuara; aftësi në sisteme kompjuterike dhe software, Microsoft Word, Excel.


7. Administrator i Komisionit të Kuvendit (DL/03/07)
• Numri i pozitave: Shtatë (7)
• Angazhimi: I përhershëm, me kohë provuese prej dymbëdhjetë (12) muajsh
• Shkalla/Niveli: C / 8.5

Detyrat dhe përgjegjësitë:
Nën mbikëqyrjen e përgjithshme administrative të udhëheqësit të Divizionit për Mbështetje të komisioneve, administratori i komisionit shërben si zyrtar profesional ligjor në Kuvendin e Kosovës. Administratori i komisionit është përgjegjës :
• Të organizojë dhe menaxhojë ekipin e zyrtarëve që i mbështet punën e Komisionit të Kuvendit;
• Për mbështetje ligjore dhe procedurale për komisionet parlamentare përfshirë këtu edhe përgatitjen e raporteve me rekomandime për legjislacionin e propozuar si dhe çështjet e trajtuara,
• Për dhënie të këshillave verbale ligjore dhe procedurale, si dhe këshilla dhe mendime me shkrim për komisionet parlamentare e që kanë të bëjnë me çështje ligjore, legjislative ose procedurale lidhur me punën e komisioneve parlamentare;
• Organizimin e konsultave dhe ofrimit të ndihmës së drejtpërdrejtë në përpunimin e legjislacionit të propozuar dhe të amendamenteve të bëra në projektligj ose legjislacion të propozuar;
• Përgatitjen e skenarit – dosjes të kryetarit ose atë të kryesuesit për të drejtuar mbledhjen e Komisionit sipas agjendës;
• Sigurimin e mbështetjes të mjaftueshme për përgatitjen e agjendës dhe të planit të punës për Komisionin;
• Mbështetje kryetarit ose kryesuesit të Komisionit me këshilla profesionale dhe teknike për kryesimin e mbledhjeve të Komisionit;
• Është përgjegjës për sigurimin (përgatitjen) e radhitjes së amendamenteve në projektligje që u dërgohen deputetëve për shqyrtim në leximin e dytë /me sinops/ ;
• Është përgjegjës për sigurimin (përgatitjen) e procesverbalit të saktë dhe të shënimeve të tjera nga mbledhja e Komisionit.

Kualifikimet e kërkuara:
Arsimimi:
Diplomë fakulteti të fushës së drejtësisë me shkallë të avancuar nga një universitet i pranuar në Kosovë ose jashtë.
Përvoja:
Mundësisht të ketë pesë (5) vjet përvojë profesionale për legjislacion. Përvoja në hartim të ligjit merret si një përparësi.
Aftësia gjuhësore:
Njohuri të rrjedhshme të gjuhës shqipe, serbe dhe njohuri të mirë të gjuhës angleze,të shoqëruara me aftësi të mira të hartimit. Njohuri në ndonjë gjuhë tjetër që flitet në institucionet e UE, do të konsiderohet përparësi.

8. Përkthyes - lektor për gjuhën angleze (DL/04/07)_
• Numri i pozitave: Një (1)
• Angazhimi: I përhershëm me kohë provuese prej dymbëdhjetë (12) muajsh
• Shkalla/Niveli: C / 8

Detyrat dhe përgjegjësitë:
• Nën mbikëqyrjen e përgjithshme administrative të udhëheqësit të Njësisë për Standardizim Juridik dhe Gjuhësor, përkthyesi - lektori për gjuhën angleze do të shërbejë si zyrtar profesional për gjuhën ligjore në Kuvendin e Kosovës. Në këtë rol, zyrtari do të punojë në bashkëpunim dhe koordinim të ngushtë me zyrtarin e lartë ligjor dhe aktivitetet e njësisë për standardizim juridik dhe gjuhësor. Ai ose ajo do të jenë përgjegjës për verifikim ligjor dhe gjuhësor të të gjitha teksteve ligjore të shqyrtuara dhe të miratuara në gjuhët: shqipe – angleze dhe serbe.
• Ben përkthimin autentik dhe njëjtësimin e teksteve nga gjuha shqipe dhe serbe ne gjuhën angleze dhe anasjelltas të projektligjeve të propozuara për shqyrtim dhe miratim në Kuvend, si dhe njëjtësimin e teksteve të ligjeve të miratuara në Kuvendin e Kosovës, nga gjuha shqipe dhe serbe në gjuhën angleze;
• Kujdeset që amendamentet/ndryshimet dhe plotësimet e miratuara në Kuvend, t’i inkorporojë në tekstin final të projektligjit, të miratuar si tërësi, nga gjuhët e Kuvendit në gjuhën angleze.

Kualifikimet e kërkuara:
Arsimimi:
Të ketë mbaruar fakultetin e gjuhës angleze, ose juridik, ekonomik ose të jetë i diplomuar në ndonjë fushë tjetër. Ta ketë një certifikatë të njohur dhe të pranuar të Kosovës për përkthim dhe interpretim.
Përvoja:
Mundësisht të ketë 5 vjet përvojë në përkthim
Gjuha:
Përveç që duhet të flasë rrjedhshëm gjuhën shqipe, angleze dhe serbe që janë esenciale, njohja e gjuhëve të tjera do të konsiderohet përparësi.
Aftësitë e tjera:
Aftësi dhe përvojë të plotë në sistem të Wordit dhe ato të automatizuara; aftësi në sisteme kompjuterike dhe software, Microsoft Word, Excel.


9. Nëpunës administrativ i zyrës së drejtorit (DL/05/07)
• Numri i pozitave: Një (1)
• Angazhimi: I përhershëm,me kohë provuese prej dymbëdhjetë (12) muajsh
• Shkalla/Niveli: E / 6

Detyrat dhe përgjegjësitë:
Nën mbikëqyrjen e drejtpërdrejt të drejtorit të Departamentit për Mbështetje Ligjore dhe Procedurale, puna kryesore e nëpunësit administrativ të zyrës është:
• Të përkujdeset për evidencimin e kërkesave administrative, juridike e procedurale të adresuara drejtorit në detyrat lidhur me menaxhimin e kohës,-të caktojë takime, administrimin e mbledhjeve, menaxhimin e korrespondencës dhe mirëmbajtjen e dokumenteve, shënimeve dhe të regjistrave;
• Mirëmban shënimet sipas agjendave të takimeve të komisioneve parlamentare, të Kryesisë dhe seancës plenare,
• Përkujdeset për punët administrative lidhur me raportet javore të punës, raportet e tjera që i adresohen drejtorit e Departamentit;
• Mirëmban shënime të mjeteve dhe të menaxhimit të kërkesave për materiale dhe pajisjeve të punës për stafin e Departamentit;
• Shtyp dhe shumëzon lloje të ndryshme të materialeve, dokumenteve, tekstet e shtypura
• I mban shënimet e zyrës dhe dosjet e referimit në lidhje me çështje të ndryshme;
• Kryen detyra të tjera administrative të parapara për Departamentin;
• Mban evidencën për ardhje-vajtjen e stafit - zyrtarëve të Departamentit;

Kualifikimet e kërkuara:
• Kualifikime nga studimet e drejtimit të administratës, ose diplomë nga shkolla e mesme administrative me përvojë relevante,
• Njohuri të plotë të procedurave të administratës dhe të sekretarisë;
• Përvojë në përdorimin e njohjes së mirë të kompjuterit personal dhe të softuerit të zyrës, përfshirë edhe MS Word, PowerPoint dhe Access.
• I/e aftë për të komunikuar mirë gojarisht dhe me shkrim në gjuhët zyrtare, përfshirë edhe aftësinë e dëshmuar për të hartuar informata, njoftime, ftesa, shkresa dhe korrespondencë tjetër,
• Shkathtësi të forta ndërpersonale, përfshirë edhe aftësinë për komunikime.


10. Nëpunës administrativ për komision (DL/06/07)
• Numri i pozitave: dy /2/
• Angazhimi: I përhershëm me kohë provuese prej dymbëdhjetë (12) muajsh
• Shkalla/Niveli: E / 6

Detyrat dhe përgjegjësitë:
Nën mbikëqyrjen e administratorit dhe të zyrtarit të lartë ligjor, nëpunësi administrativ është përgjegjës:
• Të ndihmojë punën e dy ose më shumë komisioneve të Kuvendit,
• Të ndihmojë në përpilimin e parë të raporteve,të procesverbaleve,të dokumenteve informative dhe letrave të komisioneve,
• Të kryejë punët për mbajtjen e mbledhjeve dhe shqyrtimeve të komisioneve (t’i rezervojë sallat, t’i kontaktojë anëtarët e komisioneve, ekspertet dhe të ftuarit tjerë, sipas nevojës),
• Të fotokopjojë dhe shpërndajë dokumentet e komisioneve,
• Të sigurojë përkthimin e dokumenteve të komisioneve,
• Të shtypë lloje të ndryshme të materialeve nga projektet, tekstet e shtypura dhe operon
• me pajimet për procesimin e fjalëve;
• I mban shënimet e zyrës dhe dosjet e referimit në lidhje me çështje të ndryshme;
• Sipas nevojës, merr shënime në takime, dhe
• Kryen detyra të tjera sipas nevojës.

Kualifikimet e kërkuara:
• Shkolla e mesme e kryer, me përparësi-drejtimi administrativ,
• Përvojë e konsiderueshme në punët administrative,
• Aftësi dhe njohuri e procedurave moderne të zyrës;
• Njohje e mirë e Microsoft Word-it dhe e Excel-it; • Ndjenjë e përgjegjësisë dhe e organizimit,
• Aftësi për të punuar nën trysni,
• Njohje shumë e mirë e gjuhëve zyrtare,
• Njohja e gjuhës angleze është përparësi.


11. Asistent administrativ i anëtarëve të Kryesisë së Kuvendit (ZK/01/07)
• Numri i pozitave: Një (1)
• Paga mujore: BKK •
Angazhimi: Kontratë në kohë të caktuar- varësisht nga kohëzgjatja e mandatit të Anëtarit të Kryesisë

Detyrat dhe përgjegjësitë:
• Planifikon, organizon dhe bashkërendon në mënyrë aktive veprimtarinë e anëtarit të Kryesisë, • Planifikon, organizon dhe bashkërendon nën drejtimin e anëtarit të Kryesisë marrëdhëniet raportuese të tij me subjektet e tjera në Kuvend e jashtë tij, • Organizon dhe menaxhon çdo ditë veprimtarinë administrative të zyrës së anëtarit të Kryesisë, • Merr në dorëzim dhe regjistron korrespondencën për zyrën e anëtarit të Kryesisë,
• Shpërndan korrespondencën për zyrën e anëtarit të Kryesisë dhe kujdeset për afatet e mbarëvajtjes së saj,
• Pret dhe shoqëron vizitorët në zyrën e anëtarit të Kryesisë,
• Administron komunikimin telefonik dhe elektronik të anëtarit të Kryesisë,
• Organizon dhe kujdeset për sistemimin dhe menaxhon arkivat e anëtarit të Kryesisë,
• Kujdeset për furnizimin e zyrës së anëtarit të Kryesisë, regjistron veprimet e ndryshme të administrimit të zyrës së anëtarit të Kryesisë, dhe
• U përgjigjet pyetjeve të personelit të Kuvendit dhe publikut në përgjithësi për koordinimin e punës në zyrën e anëtarit të Kryesisë.

Kualifikimi i nevojshëm
• Përgatitja e mesme shkollore me tre vjet përvojë pune në punët administrative, të ngjashme me vendin e punës së asistentit administrativ.
• Aftësia për të komunikuar me shkrim dhe me gojë në gjuhën shqipe dhe serbe. •
Njohje e mirë e Microsoft Word-it dhe e Excel-it;
• Njohja e gjuhës angleze e preferusehme, si dhe aftësitë e komunikimit me media elektronike.


INFORMATË E PËRGJITHSHME PËR TË GJITHË KANDIDATËT

Administrata e Kuvendit të Kosovës ofron mundësi të barabarta punësimi dhe mirëpret kërkesat e pjesëtarëve të komuniteteve jo shumicë dhe të femrave. Politika e punësimit të drejtë të gjitha komuniteteve të Kosovës, është zbatuar në strukturën e kuadrove të Administratës së Kuvendit të Kosovës.
Kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do t’i nënshtrohen testimit dhe intervistimit .
Do të kontaktohen vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë.

PROCEDURA E KONKURRIMIT

Formulari për konkurrim mund të nxirret nga Web faqja e Kuvendit të Kosovës (htpp://www.assembly-kosova.org) , ose mund të merret në recepcionin e ndërtesës së Kuvendit të Kosovës në Prishtinë (Rr. “Nëna Terezë” p.n.). Formulari zyrtar i konkurrimit duhet të dorëzohet së bashku me dëshminë për kualifikimin shkollor, specializimin, kurset e ndjekura, përvojën e punës dhe dy referenca. Përdorimi i formularit të gabueshëm dhe të pakompletuar me të dhënat e kërkuara, si dhe me të dhëna të paraqitura me vonesë, do të konsiderohet i pavlefshëm.

Kërkesa mund të dorëzohet në recepcionin e ndërtesës së Kuvendit të Kosovës në Prishtinë ( rruga `` Nëna Terezë`` p.n) ose me postë, si dhe në Zyrën e Personelit nr .N -217, kati II.

Për informata shtesë mund të telefononi në telefonat: 038 200 10494 dhe 038 200 10493.

Afati për konkurrim është prej 3 maj deri më 17 maj 2007 , në orën 17:00.