Vende të lira pune

ANULIM KONKURSI

Duke u bazuar në Ligjin për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës (Ligjin nr.03/L-149) dhe në pajtim me Rregullat statusore për shërbyesit civil të Administratës së Kuvendit të Kosovës Administrata e Kuvendit njofton për :

                          ANULIM KONKURSI

Anulohet konkursi i publikuar i datës 19.01.2011 si vijon :

Pozita: Menaxher/e i/e zyrës së Sekretarit

Numri i kryerësve: Një (1)

Shkalla/Niveli: D – 7.5

Angazhimi : Me kohë të caktuar si zëvendësim i nëpunëses në pushim të lehonisë

Mbikëqyrësi: Sekretari i Kuvendit

Për informata shtesë mund të telefononi në Zyrën e Personelit në telefonat: 038 200 10490 dhe 038 200 10493.