Vende të lira pune

NJOFTIM PËR KANDIDATËT E SUKSESSHËM

Administrata e Kuvendit të Republikës së Kosovës/ Drejtoria e Personelit, në bazë të nenit 41, të Rregullores Nr.02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, bën njoftimin për kandidatët e suksesshëm të rekomanduar nga Komisioni Përzgjedhës i Shërbimit Civil në Administratën e Kuvendit, pas përfundimit të procedurës së rekrutimit, sipas konkursit të shpallur me 30 maj 2019 deri më 13 qershor 2019, si vijon:

Pozita: Zyrtar i lartë për analiza buxhetore dhe financiare

Referencë: DHBA-KRK/946

Emri i kandidatëve të suksesshëm: Valdet Hadri 73.05 pikë dhe
Jeton Bajraktari 70.8 pikë.

 


Pozita: Zyrtar për media - informim

Referencë: DMMP -KRK/240

Emri i kandidatit të suksesshëm: Nexhmije Ahmeti 83.1 pikë.

 

 

Pozita: Zyrtar i Programit për edukim qytetar

Referencë: DMMP -KRK-JK/236

Emri i kandidatit të suksesshëm: Bjondina Çanta 74.6 pikë