Vende të lira pune

NJOFTIM PËR KANDIDATËT E SUKSESSHËM

Në bazë të Nenit 41, paragrafi 2 të Rregullores Nr.02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, Administrata e Kuvendit të Republikës së Kosovës bën njoftimin për katër (4) kandidatët e suksesshëm të rekomanduar nga Komisioni Përzgjedhës i Shërbimit Civil në Administratën e Kuvendit, pas përfundimit të procedurës së rekrutimit në konkursin e shpallur më 22 maj 2018, për pozitën:

 

Përkthyes nga gjuha shqipe në atë serbe dhe anasjelltas

 

Referencë: DSHGJ-KRK/802

 

 

1. Arian Vehapi 87.05 pikë

2. Aida Jamini 86.7 pikë

3. Dijana Mehmedovic-Baraku 75.35 pikë dhe

4. Besa Ahmetaj-Rukovci 72.4 pikë