Vende të lira pune

NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM

Në bazë të Nenit 41, paragrafi 2 të Rregullores Nr.02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, Administrata e Kuvendit të Republikës së Kosovës / Drejtoria e Personelit bënë njoftimin për kandidatin e suksesshëm të rekomanduar nga Komisioni Përzgjedhës i Shërbimit Civil në Administratën e Kuvendit, pas përfundimit të procedurës së rekrutimit në konkursin e brendshëm- shpalljen për avancim, të datës 22 maj 2018, për pozitën:

 

Titulli i vendit të punës: Përkthyes II nga gjuha shqipe në atë serbe dhe anasjelltas

Referencë: DSHGJ -KRK/803

Numri i aplikacionit: 3

Emri dhe Mbiemri: Emir Islami

Pikët përgjithshme të
fituara: 91.8

 

 

 

Drejtoria e Personelit