Ligjet më të reja të miratuara nga Kuvendi

Evidenca e Ligjeve (PDF)U publikua: 04.10.2017

Ligjet më të reja të miratuara nga Kuvendi

05/L-129Shpalo (PDF)

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr.04/L-149 për ekzekutimin e sanksioneve penale

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 18.04.2017, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-024-2017, Datë 04.05.2017

U miratua nga Kuvendi:
18.04.2017
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
04.05.2017
05/L-118Shpalo (PDF)

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.04/L-139 për procedurën përmbarimore

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 18.04.2017, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-025-2017, Datë 04.05.2017

U miratua nga Kuvendi:
18.04.2017
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
04.05.2017
05/L-132Shpalo (PDF)

Ligji për automjete

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 18.04.2017, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-023-2017, Datë 04.05.2017

U miratua nga Kuvendi:
18.04.2017
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
04.05.2017
05/L-134Shpalo (PDF)

Ligji për legalizimin dhe dorëzimin e armëve, municionit dhe mjeteve eksplozive

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 31.03.2017, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-019-2017, Datë 14.04.2017

U miratua nga Kuvendi:
31.03.2017
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
14.04.2017
05/L-127Shpalo (PDF)

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr.04/L-033 për Dhomën e Posaçme të Gjykatës Supreme për çështjet në lidhje me Agjencinë Kosovare të Privatizimit, i plotësuar dhe ndryshuar me ligjin 04/L-246

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 31.03.2017, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-020-2017, Datë 14.04.2017

U miratua nga Kuvendi:
31.03.2017
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
14.04.2017