Projektligjet në shqyrtim

Shpalo (PDF)

Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr.03/L-048 për menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësitë i ndryshuar dhe plotësuar me ligjet nr.03/L-221, nr.04/L-116 dhe nr.04/L-194

Data e shpërndarjes:
05.10.2015