Projektligjet në shqyrtim

Shpalo (PDF)

Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr.04/L-072 për kontrollin dhe mbikëqyrjen e kufirit shtetëror, i ndryshuar me ligjin 04/L-214

Data e shpërndarjes:
18.01.2017