Ligjet sipas emrit

2012/04-L-136Shpalo (PDF)

Ligji për regjistrimin e pengut në regjistër për sendet e luajtshme

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 05.11.2012, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-52-2012, Datë 14.11.2012

U miratua nga Kuvendi:
05.11.2012
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
14.11.2012