Ligjet sipas emrit

2011/04-L-046Shpalo (PDF)

Ligji për Radio Televizionin e Kosovës

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 29.03.2012, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-012-2012, Datë 12.04.2012

U miratua nga Kuvendi:
29.03.2012
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
12.04.2012