Ligjet sipas emrit

2010/03-L-237Shpalo (PDF)

Ligji për regjistrimin e popullsisë, të ekonomive familjare dhe të banesave

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 07.10.2010, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr. DL-056 -2010, Datë 22.10.2010

U miratua nga Kuvendi:
07.10.2010
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
22.10.2010