Ligjet sipas emrit

2010/03-L-208Shpalo (PDF)

Ligji për ripranim

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 25.06.2010, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr. DL-030-2010, Datë 12.07.2010.

U miratua nga Kuvendi:
25.06.2010
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
12.07.2010