Ligjet sipas emrit

2007/02-L126Shpalo (PDF)

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 2004/46 për regjistrat e gjendjes civile

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvendin e Kosovës me 27.09.2007, kurse është shpallur me Rregulloren e UNMIK-ut nr. 2008/25, datë 16.05. 2008 dhe është i aplikueshëm së bashku me Rregulloren e UNMIK-ut për shpalljen e tij.

U miratua nga Kuvendi:
27.09.2007
U shpall nga PSSP:
16.05.2008