Ligjet sipas emrit

2007/02-L115Shpalo (PDF)

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për Likuidiimin dhe Riorganizimin e Personave Juridik në Falimentim

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvendin e Kosovës me 21.06.2007, kurse është shpallur me Rregulloren e UNMIK-ut nr. 2008/21, datë 06.05. 2008 dhe është i aplikueshëm së bashku me Rregulloren e UNMIK-ut për shpalljen e tij.

U miratua nga Kuvendi:
21.06.2007
U shpall nga PSSP:
06.05.2008