Ligjet sipas emrit

2003/16Shpalo (PDF)

Ligji për regjistrimin e popullsisë, të ekonomive familjare dhe të banesave në Kosovë

Me Regjistrim përfshihet grumbullimi, sistemimi dhe administrimi sipas standardeve bashkëkohore i të dhënave të sakta si dhe i informacioneve të tjera mbi popullsinë, ekonomitë familjare dhe banesat në Kosovë, të nevojshme...

U miratua nga Kuvendi:
11.07.2003
U shpall nga PSSP:
13.12.2004