Ligjet sipas emrit

2006/02-L47Shpalo (PDF)

Ligji për Radio Televizionin e Kosovës

Vërejtje: Ligji është i aplikueshëm së bashku me Rregulloren e UNMIK-ut për shpalljen e tij nr. 2006/14 të datës 11.04.2006.

U miratua nga Kuvendi:
20.01.2006
U shpall nga PSSP:
11.04.2006