Ligjet sipas emrit

05/L-154Shpalo (PDF)

Ligji për ratifikimin e Protokollit financiar, Kosovë - Francë dhe të Marrëveshjes për hua për zbatimin le protokollit financiar ndërmjet Ministrisë së Financave së Republikës së Kosovës dhe NATIXIS

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 10.03.2017, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-011-2017, Datë 23.03.2017

U miratua nga Kuvendi:
10.03.2017
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
23.03.2017