Ligjet sipas emrit

05/L-137Shpalo (PDF)

Ligji për ratifikimin e Marrëveshjes përkitazi me themelimin e Fondit të Ballkanit Perëndimor

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 30.03.2017, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-018-2017, Datë 14.04.2017

U miratua nga Kuvendi:
30.03.2017
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
14.04.2017