Ligjet sipas emrit

05/L-151Shpalo (PDF)

Ligji për ratifikimin e Marrëveshjes së bashkëpunimit Kosovë-Shipëri për shkëmbimin dhe/ose ndarjen e rezervës rregulluese ndërmjet Operatorit të Sistemit të Transmetimit OST SH.A. dhe Operatorit të Sistemit të Transmisionit dhe Tregut -KOST

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 30.03.2017, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-017-2017, Datë 14.04.2017

U miratua nga Kuvendi:
30.03.2017
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
14.04.2017