Ligjet sipas emrit

05/L-107Shpalo (PDF)

Ligji për ratifikimin e Marrëveshjes për hua ndërmjet KfW Frankfurt am Main dhe Qeverisë së Republikës së Kosovës për Programin "Masat e efiçiencës së energjisë në ndërtesat

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 14.07.2016, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-029-2016, Datë 27.07.2016

U miratua nga Kuvendi:
14.07.2016
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
27.07.2016