Ligjet sipas emrit

05/L-097Shpalo (PDF)

Ligji për ratifikimin e Marrëveshjes për hua ndërmjet Republikës së Kosovës dhe BERZH pë rehabilitimin e rrugëve rajonale

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 09.06.2016, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-017-2016, Datë 22.06.2016

U miratua nga Kuvendi:
09.06.2016
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
22.06.2016