Ligjet sipas emrit

05/L-073Shpalo (PDF)

Ligji për ratifikimin e Marrëveshjes ndërmjet Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Qeverisë së Republikës Federale të Gjermanisë për Bashkëpunim Financiar 2014 për Projektin

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 24.02.2016, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-005-2016, Datë 10.03.2016

U miratua nga Kuvendi:
24.02.2016
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
10.03.2016