Ligjet sipas emrit

05/L-072Shpalo (PDF)

Ligji për ratifikimin e Marrëveshjes për hua ndërmjet Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe BERZH për Projektin e rehabilitimit të rrugës hekurudhore 10

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 24.02.2016, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-004-2016, Datë 10.03.2016

U miratua nga Kuvendi:
24.02.2016
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
10.03.2016