Ligjet sipas emrit

05/L-008Shpalo (PDF)

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit 04/L-035 për riorganizimin e ndërmarrjeve të caktuara dhe pasurisë së tyre

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 19.01.2015, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-002-2015, Datë 28.01.2015

U miratua nga Kuvendi:
19.01.2015
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
28.01.2015