Ligjet sipas emrit

04/L-271Shpalo (PDF)

Ligji për ratifikimin e Marrëveshjes së kredisë eksportuese ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Unicredit Bank Austria AG, Projekti-modernizimi i sistemit të edukimit përmes e-edukimit

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 17.04.2014, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-021-2014, Datë 05.05.2014

U miratua nga Kuvendi:
17.04.2014
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
05.05.2014