Ligjet sipas emrit

04/L-253Shpalo (PDF)

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 04-L-127 për regjistrimin e bujqësisë

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 17.04.2014, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-020-2014, Datë 05.05.2014

U miratua nga Kuvendi:
17.04.2014
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
05.05.2014