Ligjet sipas emrit

04/L-239Shpalo (PDF)

Ligji për ratifikimin e Marrëveshjes për hua dhe financim ndërmjet KfW Frankfurt am Main, Republikës së Kosovës dhe Operatorit të sistemit, transmisionit dhe tregut KOSST për përmirësimin e rrjetit t&

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 31.01.2014, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-003-2014, Datë 12.02.2014

U miratua nga Kuvendi:
31.01.2014
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
12.02.2014