Ligjet sipas emrit

2004/9Shpalo (PDF)

Ligji për Regullatorin e Energjisë

Ky ligj themelon Regullatorin e Pavarur për Energji dhe përcakton kompetencat, detyrat dhe funksionet e Zyrës së Rregullatorit për Energji; kushtet për nxjerrjen e liçencës për të kryer aktivitete në fushën e energjisë; procedurat për dhënjen e autorizimeve për ndërtimin e kapaciteteve të reja prodhuese; kriteret për rregullimin e çmimeve dhe kushtet për furnizim me energji.

U miratua nga Kuvendi:
29.04.2004
U shpall nga PSSP:
30.06.2004