Agjencionet e pavarura

LISTA E INSTITUCIONEVE DHE AGJENCIONEVE TË PAVARURA, PERSONAT DHE ADRESAT PËR KONTAKTE

 

1.

AGJENCIA KOSOVARE  
PËR PRIVATIZIM

www.pak-ks.org

 

Arben LIMANI

Sekretar Ekezkutiv, Bordi i Drejtorëve  

Rr. Agim Ramadani Nr. 23, Prishtinë

Tel: +381 (38) 500 400 ext 2030

E-mail: arben.limani@pak-ks.org 

Web: http://www.pak-ks.org

 

2.

AGJENCIA KOSOVARE PËR KRAHASIM DHE VERIFIKIM TË PRONËS 
Bordi Mbikëqyrës
Sekretariati Ekzekutiv
Komisioni për Kërkesa Pronësore                
Komisoni për Verfikim dhe Vendosje për Prona 

www.kpaonline.org       

Elizama SHABAN 
 U.d UDHËHEQËSE E NJËSITIT PËR INFORMIM
Tel.   +381(0) 38 249  918 ext.122
Mob: +383 (0) 44 300  045
Email:Elizama.shaban@kpcva.org

3.

AGJENCIA KUNDËR
KORRUPSIONIT

www.akk-ks.org

Shaip HAVOLLI, DREJTOR
Tel.   +381(0) 38 518  987
Mob. + 383 (0) 44 505 063
Email:
shaip.havolli@rks-gov.net
Rr. “Nazmi Gafurri “, nr. 31 Prishtina, 10000 Kosovo

4.

AGJENCIA PËR MENAXHIMIN E KOMPLEKSEVE MEMORIALE TË KOSOVËS

Adnan ELSHANI
Tel.  +381(0)38 200 10 801
Mob: +383 44 303 803            
Email:
adnan.elshani@rks-gov.net
Rr: “Zenel Salihu” Ish Gjykata Themelore - Prishtinë.

5.

AGJENCIA SHTETËRORE PËR  MBROTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE

www.amdp-rks.org

Jeton ARIFI,
DREJTOR
DEPARTAMENTI I FINANCAVE/  SHËRBIMEVE TË PËRGJITHSHME
Tel. +381(0)38 200 62  961
Mob.+ 383 (0) 44  254  785
Email:
jeton.arifi@rks-gov.net

6.

AUTORITETI RREGULLATIV I HEKURUDHAVE TË KOSOVËS

www.arh-ks.org

Jeton ISUFI,
U.D KRYESUES I DEPARTAMENTIT TË ADMINISTRATËS
Tel. + 381 (0) 38 220 040 ext.116 
Mob.+  383 (0)  44  810  994
Email:
Jeton.Isufi@arh-ks-org

 

7.

AUTORITETI I AVIACIONIT CIVIL

www.caa-ks.org

Shqipe KRASNIQI SELISHTA,                       ZYRTAR KRYESOR FINANCIAR

Tel.+381(0)38 248 629 lok. 116
Email: shqipe.selishta@caa-ks.org

 

 

8.

AVOKATI I POPULLIT

www.ombudspersonkosovo.org

Arta IBRAHIMI,
Shefe e Kabinetit
Email:artaibrahimi@ombudspersonkosovo.org
Tel.+381(0)38 223 783
Mob. +383(0) 44 410 042

 


 

9.

AUTORITETI RREGULLATIV
PËR KOMUNIKIME
ELEKTRONIKE -POSTARE

www.arkep-rks.org

Irena MAHMUTI-BRYMA
Sekretare e Zyrës se Kryetarit të Bordit
Tel: +381 (0) 38 212 345
Rr."Mujo Ulqinaku" nr. 7,

10000, Prishtina/Kosova
Email:
irena.bryma@arkep-rks.org

12.

AGJENCIA PËR 
MBROTJEN  E MJEDISIT

 

13.

BANKA QENDRORE
E KOSOVËS

www.bqk-kos.org

Bujar MEKA, 
Sekretar i Bordit të Bankës Qendrore
Tel.+381(0)38 222 055 ext:316 
Email: bujar.meka
@bqk-kos.org                

Rr." Garbaldi", nr.33

14.

BORDI I RTK-SË

www.rtklive.com

Albana Klinaku
Administratore e Bordit të RTK-së
Tel.:  038 242 273 ext.121
+383(0) 45  243 953
albanaklinaku@rtklive.com

 

 

15.

BORDI PËR ANKESA
I MEDIAVE

www.kpm-ks.org

Abdyl HYSENI,
KRYETAR I BORDIT
Tel. +381 (0) 38 245 031
Mob. 049 732 275
Email:
abdyl.hyseni@kpm-ks.org

16.

KËSHILLI PËR NDIHMË
JURIDIKE FALAS

www.knj-rks.org

Daut MORINA ,
Drejtor i Administratës Qendrore
Tel. +381(0)38 200 18 943
Email:
daut.morina@rks-gov.net
Rr."Zenel Salihu" nr 30, Prishtinë

 

18.

KËSHILLI I KOSOVËS PËR
TRASHËGIMI KULTURORE

www.kktk.rksgov.net

Isuf KOCI,
U.d. i udhëheqësit ekzekutiv
Tel. +381 (0) 38-200-10-932;
+381 (0) 38-200-10-937;
Mob. + 383 (0) 44 668  476
Email: Isuf.koci@rksgov.net; isufkoci@hotmail.com

 

19.

KOMISIONI I PAVARUR
PËR MEDIA

www.kpm-ks.org

Arsim Dreshaj, 
ZYRTAR I LARTË PËR MARDHËNIE ME PUBLIKUN
Tel. + 381(0)38 245  031
Mob.+ 386 (0) 49 732 474
Email: arsim.dreshaj@kpm-ks.org 

20.

KOMISIONI RREGULLATIV
I PROKURIMIT

www.krpp.rks-gov.net

Pranvera KRASNIQI,
ZYRTARE E LARTË PËR PERSONEL
Tel. +381(0)38 213 797
Lok: 100 – 31
Email: pranvera.krasniqi@rks-gov.net

21.

KOMISIONI I PAVARUR
PËR MINIERA DHE
MINERALE

www.kosovo-mining.org

Shukrije RASHITI,
Zyrtare Administrative,
Tel.   +381 (0) 240 252 ext 231
Mob.  +383 (0) 44 102 868
Email:
shrashiti@kosovo-mining.org

22.

KOMISIONI KOSOVAR I KONKURENCËS

www.akk.rks-gov.net

Avdyl KRASNIQI,
SEKRETAR
Tel.  +381(0) 38 10 929
Mob.+383 (0) 44 170 755

23.

KËSHILLI KOMBËTAR
I SHKENCËS

 

24.

KOMISIONI QENDROR
I ZGJEDHJEVE

www.kqz-ks.org

Enisa BASHA,
ASISTENTE E KRYESHEFIT EKZEKUTIV
Tel.+381(0) 38 211  337
Lokal : 81 001

25.

KËSHILLI  I  PAVARUR
MBIKQYRËS PËR SHËRBIMIN
CIVIL TË KOSOVËS

www.kpmshc.rks-gov.net

Miran ZENELI,
DREJTOR EKZEKUTIV I SEKRETARIATIT TË KËSHILLIT TË PAVARUR MBIKQYRËS PËR SHËRBIMIN CIVIL TË KOSOVËS

Tel.  +381(0)38 212 040
Mob. +383 (0) 44 366 973
Email:miran.zeneli@ks-gov.net

26.

ORGANI SHQYRTUES
I PROKURIMIT -PUBLIK

www.oshp@rks-gov.net

Arta BERISHA,
MENAXHERE E PERSONELIT

Tel fix.+381(0)38 212 360
 Lokal : 10 927
Email:
arta.s.berisha@rks-gov.net
Rr. "Migjeni" ish-Ndërtesa e Bankës së Lubjanës, kati -V-të.

27.

TRUSTI I KURSIMEVE PENSIONALE

www.trusti.org

Agron KRASNIQI,
ZËVENDËSDREJTOR
Tel. +381(0)38 600-025
Email: agron.krasniqi@trusti.org

 

28.

ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT

www.oag-rks.org

Qendresa MULAJ,
KABININETI I AUDITORIT TË PËRGJITHSHËM

Tel. + 381 (0)38 60 60 04 ext: 10 12

Mob. + 383 (0)45 109 000
Rr. Musine Kokalari, 87 - 10000 Prishtina, Kosova

29.

ZYRA E RREGULLATORIT
PËR ENERGJI

www.ero-ks.org

Adelina MURTEZAJI BAJRAMI,
ZYRTARE PËR MARDHËNIE ME PUBLIKUN

Tel.+381(0)38 247 615  ext.101
Email: adelina.murtezaj@ero-ks.org

30.

AUTORITETI  RREGULLATOR PËR SHËRBIMET E UJIT

www.arru-rks.org

Lule ALIU,
ZYRTARE PËR MARDHËNIE ME PUBLIKUN
Tel.+  381(0)38 249 165 ext.101
Mob.+383 (0) 44 384 857

31.

KOMISIONI SHQYRTUES 
I  AUTORITETIT
RREGULLATOR PËR
SHËRBIMET E UJIT
www.arru-rks.org

Arsim RASHITI, 
KRYESUES I KOMISIONIT SHQYRTUES TË AUTORITETIT RREGULLATOR PËR SHËRBIMET E UJIT
Tel. +381(0) 38 245 031 
Mob. + 383 (0) 44 987 870 
Email:arsim.r.rashiti@gmail.com 

32.

KOMISIONI PËR DHËNIEN E PROVIMIT TË JURISPRUDENCËS

www.md-ks.org

Elbasan DERVISHAJ,
SEKRETAR
Tel. +381 (0) 38 200 18 233
Email: elbasan.dervishaj@rks-gov.net

33.

 KOSTT- OPERATOR SISTEMI TRANSMISIONI DHE TREGU

www.kostt.com

Visar HOXHA, SEKRETAR I KOMPANISË
Tel.fix +381 (0) 038 501 301 169
Mob.+383 (0)44 308 830
Email :
visarhoxha@kosst.com

 

 

 

                         INSTITUCIONE TË TJERA

1.

KËSHILLI GJYQËSOR I KOSOVËS

www.kgjk-ks.org

Astrit HOTI, 
DREJTORIT TË DEPARTAMENTIT LIGJOR
Tel. +  381 (0) 200 17 436 
Mob.+ 383 (0) 44 365 547
Email: astrit.hoti@rks-gov.net

2.

AKADEMIA E DREJTËSISË

www.ad.rks-gov.net

Fitore ZARIQI
ZYRTARE PËR PËRFAQËSIM DHE EKZEKUTIM
Tel: +381(0) 200 18 660
Mob:+383(0)44 483 096
Email: fitore.zariqi@rks-gov.net
Rr.“Muharrem Fejza” Prishtinë

3.

GJYKATA KUSHTETUESE
E KOSOVËS

www.gjk-ks.org

Tel. +381(0) 38 220 103

4.

KËSHILLI PROKURORIAL I KOSOVËS

www.psh-ks.net

Lindita MEMETI,
ADMINSTRATORE
Tel. + 381 (0) 38 200 18 820
Mob.+383 (0) 44 816 400
Email: Lindita.memeti@rks-psh.org