Projektligjet në shqyrtim

Shpalo (PDF)

Projektligji për ratifikimin e Marrëveshjes së kredisë eksportuese ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Unicredit Bank Austria AG lidhur me financimin e Projektit -Modernizimi i sistemit të edukimit në Kosov

Data e shpërndarjes:
28.03.2014