Projektligjet në shqyrtim

Shpalo (PDF)

Projektligji për ratifikimin e Marrëveshjes për hua dhe financim në mes KfW Frankfurt am Main, Republikës së Kosovës dhe Operatorit të sistemit , transmisionit dhe tregut KOSST, për përmirësimin e rrj

Data e shpërndarjes:
13.12.2013