Projektligjet në shqyrtim

Shpalo (PDF)

Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr. 03-L-174, për financimin e subjekteve politike, të ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr.04-L-058

Data e shpërndarjes:
11.07.2013