Projektligjet në shqyrtim

Shpalo (PDF)

Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr.04/L-101 per fondet pensionale të Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjet 04/L-115 dhe 04/L-168

Data e shpërndarjes:
19.08.2016