Procesverbalet

  Mbledhja e komisionit
  E Marte, 16.07.2019 11:00
  Rendi i ditës:

  1. Miratimi i rendit të ditës;
  2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 25.6.2019;
  3. Votimi i Raportit Vjetor i Zyrës së Rregullatorit të Energjisë - ZRRE, për vitin 2018;
  4. Shqyrtimi i Raportit vjetor të Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare për vitin 2018;
  5. Të ndryshme.

   

  Procesverbali