Zakoni po imenu

2010/03-L-207Download (PDF)

Zakon o dopuni Zakona br. 03/l-044 o Ministarstvu Inostranih Poslova i diplomatskoj službi Republike Kosovo

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 08.07.2010, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-037-2010, dana 28.07.2010.

Odobreni od Skupštine:
08.07.2010
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
28.07.2010