Zakoni po imenu

05/L-155Download (PDF)

Zakon o ratifikovanju Sporazuma o garanciji za FODK -druga kreditna linija Fonda za osiguranje depozita na Kosovu između Republike Kosava i Evropske Banke za Obnovu i Razvoj

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 10.03.2017, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-015-2017, Dana 23.03.2017

Odobreni od Skupštine:
10.03.2017
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
23.03.2017