Zakoni po imenu

05/L-154Download (PDF)

Zakon o ratifikaciji finansijkog protokola, Kosovo - Francuska i finansijkog sporazuma o zajmu za sprovodenje finansijskog protokola između Ministarstva Finansija Republike Kosova i NATIXIS-a

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 10.03.2017, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-011-2017, Dana 23.03.2017

Odobreni od Skupštine:
10.03.2017
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
23.03.2017