Zakoni po imenu

05/L-124Download (PDF)

Zakon o ratifikaciji Finansijskog Sporazuma izmeðu Kosova i Evropske Unije u okviru IPA za 2015

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 01.12.2016, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-043-2016, Dana 14.12.2016

Odobreni od Skupštine:
01.12.2016
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
14.12.2016