Zakoni po imenu

05/L-111Download (PDF)

Zakon o ratifikaciji finansijskog Sporazuma izmeðu Vlade Republike Kosova i Evropske Investicione Banke za Projekat rehabilitacije železnièke linije 10

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 04.08.2016, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-030-2016, Dana 23.08.2016

Odobreni od Skupštine:
04.08.2016
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
23.08.2016