Zakoni po imenu

05/L-113Download (PDF)

Zakon o ratifikaciji Memoranduma o razumevanju izmeðu Ambasade Sjedinjenih Amerièkih Država, Priština, Kosovo, i Ministarstva za Obrazovanje, Nauku i Tehnoligiju Republike Kosova, Fulbright Program za Akademsku Razmenu

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 04.08.2016, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-031-2016, Dana 23.08.2016

Odobreni od Skupštine:
04.08.2016
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
23.08.2016