Zakoni po imenu

05/L-102Download (PDF)

Zakon o ratifikaciji Meðunarodnog Sporazuma izmeðu Republike Kosova i Evropske Unije o Misiji Evropske Unije za vladavinu prava na Kosovu

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 17.06.2016, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-020-2016, Dana 29.06.2016

Odobreni od Skupštine:
17.06.2016
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
29.06.2016