Zakoni po imenu

05/L-086Download (PDF)

Zakon o ratifikaciji Sporazuma o finansiranju izmeðu Republike Kosova i Meðunarodnog Udruženja za Razvoj za realizaciju projekta za poboljšanje obrazovnog sistema

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 24.02.2016, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-003-2016, Dana 10.03.2016

Odobreni od Skupštine:
24.02.2016
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
10.03.2016