Zakoni po imenu

05/L-069Download (PDF)

Zakon o ratifikaciji Sporazuma Stabilizaciji i Pridruživanju izmeðu Republike Kosova sa jedne strane, i Evropske Unije i Evropske Zajednice za Atomsku Energiju, sa druge strane

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 02.11.2015, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-031-2015, Dana 19.11.2015

Odobreni od Skupštine:
02.11.2015
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
19.11.2015