Zakoni po imenu

2004/3Download (PDF)

Zakon protiv diskriminacije

Svrha ovog zakona je suzbijanje i spreèavanje diskriminacije, unapreðivanje delotvorne jednakosti i primena principa jednakog postupanja prema graðanima Kosova pred zakonom.

Odobreni od Skupštine:
19.02.2004
Objavljen od SPGS:
20.08.2004