Zakoni po imenu

05/L-013Download (PDF)

Zakon o ratifikaciji Sporazuma izmeðu Vlade Republike Kosova i Vlade SAD u cilju unapreðenja usaglašenosti meðunarodnih poreskih obaveza i sprovoðenja FATCA regulative

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 06.05.2015, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-008-2015, Dana 27.05.2015

Odobreni od Skupštine:
06.05.2015
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
27.05.2015