Zakoni po imenu

05/L-011Download (PDF)

Zakon o ratifikaciji Sporazuma o finansiranju izmeðu Republike Kosova i Meðunarodnog Udruženja za Razvoj u vezi sa Projektom za energetsku efikasnost i obnovljivu energiju

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 26.03.2015, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-005-2015, Dana 10.04.2015

Odobreni od Skupštine:
26.03.2015
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
10.04.2015